PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Regulacje prawne wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu nie są jedyną przesłanką do tego, aby poszukiwać rozwiązań, które stanowić będą wsparcie w wykrywaniu i zwalczaniu nieprawidłowości w sferze finansów przedsiębiorstwa. Przypadki naruszeń prawa, nadużyć na szkodę klientów instytucji działających w sektorze finansowym, nawet jeśli nie są wymierzone bezpośrednio przeciwko tym instytucjom, rodzą bardzo poważne konsekwencje. Pośród nich można zarówno wymienić reakcje organów ścigania czy urzędów nadzorujących, jak również, nierzadko dalej idące w skutkach, straty wizerunkowe, które powodują odpływ klientów, zmniejszają skuteczność akcji marketingowych i sprzedażowych oraz wiele innych niekorzystnych następstw, odbijających się na wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Biorąc to pod uwagę, żadna z instytucji finansowych nie może pozwolić sobie na zarzut braku szczelności i odporności jej organizacji i systemów bezpieczeństwa na działania z zakresu prania brudnych pieniędzy albo finansowania terroryzmu.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wymienia liczne obowiązki, do których zaliczyć można m.in.: obowiązek rejestrowania transakcji powyżej określonej kwoty, utrzymywania odpowiednich rejestrów, przeprowadzania bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, dokonania oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Obowiązki te łącznie stanowią znaczna ilość pracy, która musi zostać wykonana według określonych standardach. Z tego względu ich realizacja bez narzędzi pozwalających na automatyzowanie przynajmniej części niezbędnych prac, mimo że możliwa, wymaga znaczących nakładów.

Co oferują nowoczesne narzędzia, których podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy? Oprócz automatyzacji zadań, przewidzianych przepisami prawa (w tym obszarze warto zwrócić uwagę, czy system posiada przynajmniej podstawowe funkcjonalności pozwalające na konfigurowanie reguł biznesowych, a jego dostawca w ramach maintenance zapewnia dostosowanie do zmian regulacyjnych), systemy których celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy mogą stanowić wsparcie organizacji również w zakresie przeciwdziałania ryzyku nadużyć (fraud risk). W tym zakresie aktualnym standardem są rozwiązania, które pozwalają zarówno na monitoring podmiotów wewnętrznych (pracownicy, departamenty), jak i zewnętrznych (klienci, dostawcy) względem organizacji, a także opierają się nie tylko na predefiniowanych regułach (np. weryfikacja transakcji pochodzących z krajów kwalifikowanych, jako wiążące się z podwyższonym ryzykiem nadużyć), ale również automatycznie tworzą profil zachowań podmiotu i potrafią przeprowadzić analizę anomalii z jego wykorzystaniem. Obok tych funkcjonalności systemy, których celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy wyposażone są w moduły o charakterze raportowym czy administracyjnym, które pozwalają na realizowanie zadań, które nie mogą być realizowane w sposób zautomatyzowany.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy to obszar wymagający zaufania, zarówno do stosowanych rozwiązań, ich dostawców, jak również organów regulacyjnych. Jest to związane z koniecznością stałej współpracy między tymi podmiotami, która koncentruje się wokół kwestii tak istotnych, jak i wyjątkowo delikatnych. Warto zaufać sprawdzonym rozwiązaniom, posiadającym znaczną ilość referencji, osobom i narzędziom, które dają podstawę do budowania trwałych, partnerskich relacji biznesowych.