zarzadzanie-praca.php ZARZĄDZANIE SIECIĄ | ComBeeNut

ZARZĄDZANIE SIECIĄ

Wpływ nowoczesnych technologii na środowisko biznesowe systematycznie wzrasta z każdym rokiem. Dzieje się tak z uwagi na kilka przyczyn, do których można zaliczyć zmianę oczekiwań konsumentów, powstawanie nowych usług, rosnącą konkurencję, a także potrzebę optymalizacji wskaźników efektywnościowych. W wyniku tego coraz więcej usług biznesowych, również tych najbardziej skomplikowanych, dostarczanych jest drogą elektroniczną. To z kolei sprawia, że problem zapewnienia właściwego funkcjonowania infrastruktury informatycznej nabiera kluczowego znaczenia z punktu widzenia zapewnienia ciągłości i efektywności działania organizacji. Rozwiązaniem, które pomaga sprostać wyzwaniom w tym zakresie jest wdrożenie odpowiednich narzędzi i metod, pozwalających na zarządzanie siecią oraz infrastrukturą informatyczną.


Zarządzanie zarządzania siecią jako element infrastrukturą informatyczną


Karty sieciowe, wzmacniaki, koncentratory, mosty, switch’e, routery, to tylko niektóre z wielu urządzeń, z istnienia których nie zdają sobie sprawy osoby, które nie są bezpośrednio związane z departamentem IT w organizacji. O tym, jak ważną pełnią one rolę, dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy raporty generują się dłużej niż zwykle, zaczynamy podejrzewać, że część poczty elektronicznej do nas nie trafia, nie możemy znaleźć potrzebnych nam zasobów w firmowym extranecie, a dział sprzedaży informuje, że dotychczas stosowany CRM chyba przestaje spełniać swoje funkcje. Tego typu incydenty, o różnej skali, działają niekorzystnie na organizację, nie tylko obniżając efektywność jej funkcjonowania, ale również wywołują frustrację pracowników i obniżenie satysfakcji klientów. Co gorsze, często dzieje się tak nawet mimo znacznych nakładów pracy informatyków, starających się wyeliminować tego typu sytuacje. Wszystko to przekłada się oczywiście na wynik finansowy organizacji.

Zarządzanie organizacją z uwzględnieniem problematyki zarządzania siecią oraz infrastrukturą informatyczną jest jednym z rozwiązań, dzięki którym organizacja może lepiej radzić sobie z tego typu wyzwaniami. Dużym ułatwieniem tym zakresie są zautomatyzowane narzędzia wspierające zarządzanie siecią oraz infrastrukturą IT. Oferują one m.in. funkcjonalności, takie jak scentralizowana identyfikacja i monitorowanie zasobów infrastrukturalnych (dzięki czemu potrzeba znacznie mniej czasu na zidentyfikowanie i usunięcie źródła problemów), analizy ich wykorzystania (co pozwala na określenie zarówno tego, które z zasobów są przeciążone, jak też które mogą być w większym stopniu eksploatowane), monitoring i analizy zagadnień wydajnościowych pozwalające na przewidywane i unikanie problemów w tym obszarze. Nowoczesne narzędzia pozwalające na zarządzanie siecią oraz infrastrukturą informatyczną w opisywanym rozumieniu dają również możliwość monitorowania usług dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, w tym za pośrednictwem środowisk chmurowych, dzięki czemu stanowią jedno z niewielu narzędzi pozwalających na właściwe układanie relacji biznesowych z tego typu podmiotami.


Zarządzenie siecią w wymiarze komunikacyjnym - DDI (DNS, DHCP, IPAM)


Zarządzanie siecią nie kończy się na łączach, serwerach, urządzeniach sieciowych. Zrządzanie siecią to także usługi sieciowe opierające się na powszechnie używanym protokole IP. Korzystają z niego niemal wszystkie serwisy udostępniane organizacji oraz niemal wszystkie ich części składowe. To jednak nie wszystko, na protokole tym oparta jest komunikacja telefoniczna, automatyki przemysłowej, a nawet automatyki budynku, który zajmuje organizacja. Stąd też zarządzanie siecią w zakresie w jakim obejmuje zarządzanie adresacją i usługami IP jest nie mniej ważne, niż zarządzanie infrastrukturą.

Klasyczne podejście do zarządzania IP opiera się na prostych narzędziach, tekstowych plikach konfiguracyjnych, manualnych konfiguracjach i przeliczeniach, planowaniu oraz dokumentowaniu konfiguracji sieci i pul adresowych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Tego typu podejście powoli zanika, wiąże się bowiem ze znacznymi nakładami pracy oraz niesie ze sobą na tyle znaczące ryzyka, że większość dojrzałych organizacji nie może pozwolić sobie na ich ponoszenie. Organizacje takie korzystają z wyspecjalizowanych narzędzi wspierających zarządzanie adresacją i usługami IP, co przekłada się na redukcję kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji i centralizacji prac administracyjnych, wzrost dostępności usług sieciowych, czy redukcję strat wynikająca z ograniczenia liczby i czasu trwania awarii.

Podsumowując, w związku z postępującym uzależnieniem biznesu od nowoczesnych technologii zarządzanie infrastrukturą IT oraz siecią stało się niezwykle istotną problematyką, której ignorowanie może doprowadzić do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu organizacji, przynosząc jej ogromne straty. Zarządzanie infrastrukturą IT oraz sieci powinno charakteryzować się kompleksowością, co oznacza, że konieczne jest uwzględnienie zarówno aspektu infrastrukturalnego, jak również komunikacyjnego. W obu tych obszarach standardem staje się wykorzystywanie dedykowanych narzędzi, które optymalizują procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą sieciową i informatyczną, umożliwiając organizacji niezakłócone działanie.