ŁĄCZENIE METODYK

Tradycyjnie, dokonując bezpośredniej konfrontacji Agile i Waterfall, nie wydaje się żeby miały one podobne cele. Łączenie obu metodologii może być skomplikowane i większość firm podejmujących taką próbę bez odpowiedniego przygotowania wpada w te same pułapki.

Waterfall jest metodyką przewidywalną. Krok A poprzedza krok B i tak w kółko. Cechy produktu są gwarantowane i nie ma żadnego skutecznego sposobu na dokonanie przeglądu i ewentualną powtórkę wcześniejszych kroków. Wszelkie przestoje w pracach nad projektem przełożą sie na opóźnienia w dostarczeniu produktu.

Agile z kolei jest nastawiony na szybkie reagowanie. Zespół zadaniowy nie jest w stanie zagwarantować wykonania określonego, z góry założonego i ze wszech miar rozplanowanego produktu, jednakże może zapewnić dostarczenie roboczego oprogramowania w określonym dniu. Ponieważ projekt dzielony jest na mniejsze części, istnieje możliwość tworzenia poszczególne sekcje kodu w wersji roboczej na koniec każdego sprintu. Ta metoda, zakładająca pracę w ramach odcinków czasu, zapewnia klientowi możliwość stałego wglądu w funkcjonalne części oprogramowania w trakcie realizacji projektu.CZĘSTE PUŁAPKI

1. Brak odpowiednich szkoleń

Pierwszą powszechną pułapką, jest niewystarczające wyszkolenie grupy pracowników, którzy mają posługiwać się metodologią Agile. Często zdarza się, że firma decyduje się na wdrożenie tej metodologii bez odpowiednich instrukcji dotyczą- cych przypisywania historii, planowania sprintów itp.

2. Brak akceptacji

Odpowiedni poziom akceptacji jest kluczem do sukcesu dla implementacji Agile przez zespoły zadaniowe. Bez poparcia średniej rangi menedżerów, zespoły pracujące w oparciu o Agile staną się hermetyczne, wyizolowane i być może rozwiązane na pewnym etapie. Menedżerowie powinni być wizytówką swoich zespołów, ugruntowującą przekonanie otoczenia o ich wartości. Bez ich pomocy zespoły stosujące Agile będą mimowolnie brnąć w oswojonym wcześniej kierunku, czyli ku ustalaniu terminów wykonania, pieczołowitemu planowaniu oraz poleganiu na zależnościach między zadaniami.

3. Brak tłumaczenia na język nowej metodologii

Wskaźniki i pomiary opracowane w ramach danej technologii nie są automatycznie tłumaczone. Przedział czasu nie jest tym samym co termin wykonania, a punkty w skali trudności (Story Points) nie zawsze odpowiadają godzinie, czy dniowi pracy, które przewiduje plan w Waterfall. Organizacje, które nie dostrzegają tych różnic i oczekują skuteczności planu stworzonego w oparciu o przełożenie wskaźników Agile na klasyczne rozłożenie prac w kalendarzu, najprawdopodobniej zrezygnują na pewnym etapie ze stosowania Agile i postawią na sprawdzone, sztywne ramy Waterfall.

ŁĄCZENIE AGILE I WATERFALL

Agile i Waterfall muszą funkcjonować w tej samej przestrzeni. Obie metodologie oferują ogromne korzyści i sprawdzają się przy rozmaitych projektach. Przykładowo, wiele firm technologicznych prowadzi swoje projekty infrastrukturalne (stawianie serwerów czy też innego fizycznego środowiska) przy zastosowaniu Waterfall, jednocześnie tworząc oprogramowanie przy pomocy Agile. Podobnie, wiele zespołów programistów preferuje Agile, podczas gdy kierownictwo korzysta z tradycyjnej metodologii Waterfall przy opracowywaniu odleglejszych planów.

Zasadniczo jednak, w dzisiejszych czasach, mimo iż nadal istnieje zapotrzebowanie na rygor narzucany przez Waterfall, coraz częściej oczekiwane jest reakcyjne podejście do realizacji projektów, proponowane przez Agile. Nie wolno zapominać, że kluczem do płynnego połączenia obu metodologii w jednym środowisku jest komunikacja. Umiejętne zarządzanie, przy zastosowaniu obu metodologii, pozwoli rozwijać korzystne relacje między partnerami biznesowymi.

Kultura pracy

Implementacja metodyki Agile jest trudna wszędzie tam, gdzie kultura pracy organizacji nie pokrywa się z regułami rządzącymi zwinnymi modelami rozwoju oprogramowania. Kierownicy średniego szczebla, jako odgrywający kluczową rolę w procesie przyswajania metodyki Agile przez organizację, muszą być odpowiednio przeszkoleni oraz w pełni świadomi wartości i korzyści płynących ze stosowania Agile. Muszą jasno widzieć różnicę i potrafić wzajemnie tłumaczyć żargon Agile i pojęcia Watefall. Ma to niebagatelne znaczenie przy tworzeniu raportów dotyczących celów oraz pomiarze wartości, jaką wnosi zespół wykorzystujący Agile, zwłaszcza do organizacji bardziej zaznajomionej z metodyką Waterfall.

Mierniki

Pozwól zespołom Agile pracować z wykorzystaniem Agile, ale reszcie osób w firmie przekazuj raporty w formie preferowanej przez bardziej konserwatywnych kierowników projektów.

Mierniki powinny być przekazywane w formie typowej dla Waterfall, co pozwoli porównać zespoły Agile z innymi zespołami. Proces realizacji projektu powinien być przetłumaczony na język znany wyższemu kierownictwu. To oznacza ustalenie: czy projekt zmieści się w ramach czasowych; czy jest na dobrej drodze by sprostać oczekiwaniom; oraz czy zmieści się w budżecie.

Tłumaczenie mierników wymaga pewnego wysiłku oraz pewnych kompromisów. Należy zogniskować dane wokół trzech głównych obszarów: nad czym zespół pracuje, czym zajmuje się w tej chwili oraz kiedy skończy swoje prace. Są to mierniki wykraczające poza konkretną metodologie. Punkty na skali trudności mogą stać się podstawą do ustalenia ilości planowanych godzin na potrzeby tradycyjnego sprawozdania z projektu. Iteracje czy sprinty mogą stanowić ograniczenia czasowe zadań. Kierownik po prostu musi orientować się w terminologii Agile i nauczyć się ją poprawnie tłumaczyć na język klasycznej sprawozdawczości.

Punkty odniesienia

Aby dokonać oceny, czy zespół Agile może wydajnie funkcjonować w środowisku opartym na Waterfall, od samego początku należy precyzyjnie określić punkty odniesienia. Czy udało się pozyskać więcej klientów przez wzbogacenie oferty danego produktu o nowe funkcjonalności? Czy nowa funkcjonalność wykazuje wzrost sprzedaży w ramach testów A/B. Określ punkty odniesienia, zbierz dane i oceń wartość zespołu Agile. Mierniki Waterfall również należy zgromadzić w celu szybkiego, prostego porównania.

W istocie rzeczy najważniejsze jest uniknięcie powszechnego strachu przed nieznanym. Wiele grup IT oraz biur zarządzania projektem opiera się przyswojeniu lub zintegrowaniu Agile ze swoimi procedurami w obawie przed utratą kontroli. Projekty, rozpoczęte przy zastosowaniu Waterfall i przekazane następnie zespołom Agile, stają się stricte projektami Agile. Prace w ramach tej metodologii są hierarchizowane odpowiednio w zależności od dostępności zasobów, którymi posługuje się Agile. Zadanie realizowane w ramach iteracji nie może zostać skrępowanie przez jakiekolwiek zależności tak długo, jak pozostaje w ramach Agile. W przeciwnym wypadku stanie się ono kolejnym zadaniem stosującym Waterfall. Dobrze zorganizowany zespół Agile poradzi sobie z dostarczaniem produktów na czas.

Złoty środek: pozwól zespołom Waterfall pozostać w Waterfall, a zespołom Agile pozostać w Agile.

Nie mieszaj obu metodologii, pozwól im funkcjonować równolegle, według własnych reguł, ale ze świadomością co do ich wzajemnych uwarunkowań i potrzeb. Jest to przepis na wydobycie maksimum wydajności z obu takich zespołów.

POMOCNE NARZĘDZIA

Włączenie zespołu Agile do środowiska posługującego się metodyką Waterfall można ułatwić przez zastosowanie odpowiednich technologii. Rozwiązanie, które służy obu metodykom sprzyja również osiąganiu sukcesów w ramach każdej z nich. Podczas przeglądu dostępnych technologii, wyboru należy dokonać w oparciu o szereg czynników, spośród których kolosalne znaczenie ma integracja danych oraz sprawozdawczość. Znajdź rozwiązanie, które pozwoli dokonać automatycznego tłumaczenia danych dostarczonych przez zespół Agile, na raporty w formacie Waterfall.

Odpowiednia technologia pozwoli gładko przenieść dane dostarczone przez zespół Agile na panel sterowania Waterfall, raportując postępy wszystkich zespołów oraz całość prowadzonych prac realizowanych w ramach każdej z metodologii. Zestawienie wspólnych mierników w jednolitym zbiorze raportów, ułatwia komunikację i zjednanie wyznawców obu modeli zarządzania.

KORZYŚCI Z ŁĄCZENIA METODOLOGII

Łączenie metodologii nie polega na wtłaczaniu jednej metodologii w ramy drugiej. Nie polega również na zmuszaniu jednej z grup do przyswojenia nowych rozwiązań, które nie sprawdzą się w ich pracy. Agile i Waterfall są wydajne tylko wówczas, gdy są stosowane przy odpowiednich przedsięwzięciach. Łączenie ich w ramach jednej organizacji powinno pozytywnie wpłynąć na efektywność jej pracy i sprawność całej prowadzonej działalności. Mariaż obu metodologii powinien odbywać się przy założeniu że każda z nich posiada tę samą rangę oraz, że odpowiednie ich wdrożenia powinny zwiększać przejrzystość i wydajność pracy

Zwiększenie przejrzystości

Przy odpowiednim planowaniu, zapewnieniu stosownych szkoleń oraz sprecyzowaniu punktów odniesienia, firma korzystająca z Agile i Waterfall powinna osiągnąć pełen wgląd w prace oczekujące na swoją kolej, będące w toku oraz te, które mają być ukończone w najbliższej przyszłości.

Zwiększenie wydajności

Pozwolenie zespołom na pracę przy zastosowaniu preferowanej metodologii otwiera pole do zwiększenia wydajności. Zespoły programistów skłaniają się ku metodologii Agile w celu efektywniejszego tworzenia działających pakietów kodów. Kierownicy projektów czy też inne departamenty mogą postawić na Waterfall, jako że jest to lepsze rozwiązanie w kontekście projektów związanych ścisłymi terminami i skrępowanych długą listą zależności.

WNIOSKI

Możesz uniknąć stosowania niezintegrowanych ze sobą metodologii, budujących niepotrzebny dystans między departamentami czy zespołami i generujących sprawozdawczy chaos. Obie metodologie są w stanie funkcjonować razem, a przy pomocy odpowiednich technologii możesz wnieść ogromną wartość do swojej organizacji.

Łączenie metodologii staje się proste przy wsparciu narzędzia zapewniającego klarowny obraz projektów realizowanych przy zastosowaniu obu modeli pracy - Agile i Waterfall.

Szerokie spektrum funkcjonalności zapewnione przez workfront nas zaskoczyło. Chcieliśmy jeden element oprogramowania, który moglibyśmy używać w obrębie całego przedsiębiorstwa, a workfront zrobiło to lepiej niż jakiekolwiek inne narzędzie, któremu się przyglądaliśmy

CHRIS YADON
Wiceprezes Operations
Netsteps Llc

Poznaj workfront

workfront jest rozwiązaniem Enterprise Work Management opartym na chmurze, pozwalającym departamentom IT, biurom projektów i innym zespołom zadaniowym realizować prace w zgodzie z dowolną metodyką, przy zapewnienia jednolitego modelu raportowania. workfront zapewnia kompletne, łatwo adoptowalne rozwiązanie informatyczne - bardzo rozwinięte z punktu widzenia technicznie zaawansowanych użytkowników, wystarczająco intuicyjne dla zainteresowanych rezultatami projektów i wystarczająco elastyczne aby efektywnie wspierać obie metodyki zarządzania Agile i Waterfall. To narzędzie działa w taki sam sposób jak Ty. Aby dowiedzieć się więcej o workfront Enterprise Work Management i zarządzaniu pracą IT oraz sposobami zwiększenia wydajności prac prosimy o kontakt: