ALCATEL

Alcatel-Lucent VitalQIP

Alcatel-Lucent VitalQIP od wielu lat jest światowym liderem wśród rozwiązań klasy IPAM, co zostało potwierdzone szeregiem nagród i wyróżnień oraz liczbą klientów i klasą referencji, do których należą między innymi France Telecom, SAP, HSBC, ConocoPhillips, Deutshce Bank, IBM, ABB, Fortis Bank, Credit Agricole, Parlament Europejski, ING Bank, czy Vodafone. Rozwiązanie jest od 1995 roku planowo i bezpiecznie rozwijane, co powoduje, że jego architektura i funkcjonalność opiera się na najnowocześniejszej,jednocześnie sprawdzonej i elastycznej technologii, pozwalającej na efektywne i bezpieczne wdrożenie oraz użytkowanie rozwią-zania w każdej organizacji. Alcatel-Lucent swoją funkcjonalnością obejmuje następujące, przedstawione na rysunku poniżej obszary.

DDI

Scentralizowane i zautomatyzowane zarządzanie sieciami, podsieciami oraz statycznymi i dynamicznymi adresami IPv4 oraz IPv6, usługami DNS, DHCP, ich konfiguracjami, dostępem oraz użytkownikami, pozwalające na wysoką dostępność usług IP (fail-over, redundancja), efektywną konfigurację, automatyzację, integrację oraz administrowanie w ramach całej sieci - lokalnie i globalnie, CMDB wykorzystania oraz alokacji adresów i konfiguracji usług IP.

Network Allocation

Funkcje efektywnego, zautomatyzowanego tworzenia i modyfikacji sieci oraz podsieci, zarządzania alokacjami adresów IP w ich ramach za pomocą predefiniowanych wzorców i reguł, a także interfejs do regionalnych rejestrów internetowych dotyczący wykorzystania i zarządzania publiczną przestrzenią adresową.

AutoDiscovery

Identyfikacja konfiguracji sieci, usług i alokacji adresów IP oraz ich mapowania przy pomocy konfigurowalnych profili przeszukiwania, zachowanie wzorca konfiguracji, porównywanie aktualnych alokacji i konfiguracji z wzorcowymi.

Access Control

Kontrola dostępu do sieci/usług w oparciu o profile użytkowników, hasła, MAC adresy oraz reguły przyznawania dzierżaw IP, powiązane z uprawnieniami wynikającymi z klas usług klienckich.

Audit Manager

Bieżące i historyczne śledzenie oraz analiza aktywności związanych z alokacją i wykorzystaniem statycznych oraz dynamicznych adresów IP, ich korelacją z użytkownikami i urządzeniami, logowaniami do domen, dzierżawami DHCP, wykorzystaniem MAC adresów, nazw hostów, obiektów i domen oraz zarządzaniem obiektami VitalQIP.

Moduł SNMP

Monitorowanie funkcjonowania VitalQIP oraz usług IP przez niego zarządzanych przy użyciu SNMP, które dostarczają informacji i statystyk na temat funkcjonowania i wydajności DNS oraz DHCP, wykorzystania sieci i podsieci, serwerów, protokołów, konfiguracji, itp. za pomocą ponad 100 dedykowanych zmiennych MIB.

API

Toolkit zawierający szereg interfejsów (do baz danych, serwerów DHCP VitalQIP, interfejsów i bibliotek C++, mechanizmów wymiany danych, SOAP, itp.) pozwalających na tworzenie własnych integracji VitalQIP z innymi rozwiązaniami oraz na dopisywanie własnych modułów poszerzających funkcjonalność VitalQIP.

Integracje

Wbudowane mechanizmy integracyjne pozwalające na pełną współpracę VitalQIP z Microsoft Active Directory w zakresie domen Windows, LDAP w zakresie autentykacji użytkowników oraz z CyberGatekeeper w zakresie kontroli dostępu do sieci dla punktów końcowych zarządzanych przez VitalQIP DHCP (Network Access Control).

GUI, Analizy, Raporty, Zestawienia

Przyjazny graficzny interfejs użytkownika, umożliwiający dostosowanie widoków do potrzeb użytkowników, podpowiadający i weryfikujący konfiguracje oraz administrowanie IP już na poziomie ekranów systemu, raportowanie, dostarczające informacji na temat zarządzanych bloków, sieci, podsieci IPv4 oraz IPv6, węzłów, widoków oraz reguł alokacji adresów, każdy raport może być formatowany, zachowywany do pliku, drukowany lub wyświetlany na ekranie.

ENUM Manager

Scentralizowany i zautomatyzowany mechanizm zarządzania domenami ENUM oraz zaawansowany mechanizm mapowania numerów telefonicznych na usługi sieciowe, upraszczający administrowanie rekordami NAPTR.

Wdrożenie rozwiązania DDI Alcatel-Lucent VitalQIP daje organizacjom szereg korzyści, do których należą:

  • Wzrost efektywności pracowników IT/utrzymania sieci, a co za tym idzie redukcja kosztów operacyjnych wynikająca z automatyzacji i centralizacji prac administracyjnych.
  • Wzrost dostępności usług sieciowych oraz redukcja strat wynikająca z ograniczenia liczy i czasu trwania awarii.
  • Skrócenie czasu przestojów oraz przywracania operacyjności sieci i jej usług w przypadku wystąpienia awarii.
  • Efektywniejsze planowanie rozwoju sieci i usług IP, a co za tym idzie optymalizacja kosztów inwestycyjnych.
  • Zwiększanie bezpieczeństwa usług sieciowych IP wynikające z wykorzystania mechanizmów identyfikacji ataków i zagro-żeń, audytów i analiz wykorzystania adresów, funkcji kontroli dostępu do sieci, szyfrowania komunikacji oraz wykorzystania wyspecjalizowanych, bezpiecznych protokołów sieciowych do wprowadzania zmian konfiguracyjnych.
  • Istotne skrócenie czas uruchamiania nowych usług biznesowych pracujących w oparciu o sieci IP.
  • Potwierdzony spadek liczby zgłoszeń awarii na help-desk i redukcja średniego czasu niedostępności usług.
  • Równoczesna obsługa IPv4 i IPv6 i szybkie wprowadzenie standardu adresacji IPv6.
  • Zwiększenie wydajności przyznawania dzierżaw IP i rozpoznawania nazw DNS, a co za tym idzie poprawa dostępności do usług sieciowych i usług aplikacyjnych opierających się na sieci.
  • Utrzymanie jednolitej polityki konfiguracji i zarządzania IP w całej organizacji, szybka migracja do nowych, wyższych standardów np. w przypadku przejęć i akwizycji nowych struktur sieciowych oraz optymalizacji istniejących.